Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment

W bieżącym roku szkolnym (2017/2018) realizowany jest projekt edukacyjny w ramach działania 9.2 pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest przy współpracy z PCEN w Rzeszowie oraz Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie.

W ramach projektu nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu TIK (13 osób), z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (13 osób). Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) z następujących przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, informatyka, fizyka i geografia oraz edukacja wczesnoszkolna.  W szkole utworzono 15 grup 6-8 osobowych. Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych z TIK-u uczestniczy 106 uczniów, jest to bardzo przez nich lubiana forma zajęć, dlatego bardzo chętnie w nich uczestniczą.

W ramach projektu szkoła została wyposażona w następujący sprzęt komputerowy:
– tablica interaktywna – 1 szt.
– wideoprojektor – 1 szt.
– laptopy wraz z oprogramowaniem do zarządzania zestawem laptopów, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym z zabezpieczeniami – 20 szt.
– szafa dokująca na 16 stanowisk – 1 szt.
– zestaw zawierający technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnościami (klawiatura, mysz, program edukacyjny) – 1 kpl.
– system do zbierania i analizowania odpowiedzi – zainstalowany na 20 laptopach

Wartość przekazanego placówce sprzętu wynosi ponad 70 000zł. Celem projektu jest podniesienie motywacji i zainteresowanie uczniów wykorzystaniem TIK w edukacji z poszczególnych przedmiotów objętych podstawą programową kształcenia ogólnego.

Dzięki tym zajęciom uczeń będzie potrafił:
– świadomie wykorzystywać komputer w procesie uczenia się,
– wyszukiwać, gromadzić i wykorzystywać pozyskaną informację do własnego rozwoju,
– kreatywnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem TIK,
– zidentyfikować zagrożenia związane z cyberprzemocą,
– praktycznie stosować przepisy ustawy „Prawo autorskie” i legalnie korzystać z zasobów internetowych,
– stosować zasady etykiety w sieci,
– bezpiecznie logować się do różnych sieci i właściwie je użytkować,
– efektywnie wykorzystywać pozyskany w projekcie oraz własny sprzęt komputerowy,
– i będzie posiadał wiedzę na temat zagrożeń korzystania z cyfrowych urządzeń oraz własnego zdrowia i środowiska.