Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

ZASADY  REKRUTACJI  DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W CIESZANOWIE
ROK  SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996 ze zm.);
  • Statut Szkoły Podstawowej w Cieszanowie.

1. Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się dzieci:
a) urodzone w 2013 r. – 6-cio letnie:
– dzieci które w roku szkolnym 2018/2019 realizowały przygotowanie przedszkolne i mają prawo do kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej;
– dzieci, które nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego – na podstawie karty zapisu;
b) urodzone w 2012 r. – 7-mio letnie, które realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019 i na wniosek rodziców zostaną odroczone od obowiązku szkolnego. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodziców, diagnozy przedszkolnej i opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.
c) urodzone w 2014 r. – 5-cio letnie, w miarę posiadanych miejsc;
d) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono obowiązek szkolny nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

5. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

7. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:
a) liczebność oddziałów – do 25 uczniów,
b) rok urodzenia dziecka;
c) inne wskazania.

8. Liczbę oddziałów ustala organ prowadzący szkołę.

9. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się według następującego harmonogramu:
a) deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r.
b) zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego – od 04.03.2019 r. do 22.03.2019 r.
c) weryfikacja kart przez komisję rekrutacyjną – od 22.03.2019 r. do 25.03.2019 r.
d) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 25.03.2019 r.
e) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia – od 26.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
f)  podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych – do 01.04.2019 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym Szkoły Podstawowej w Cieszanowie. Szczegółowych informacji na temat wyników rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

11. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania wyników postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

13. Wymagana dokumentacja:
a) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 (zał. nr 1 do Zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego);
b) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Cieszanowie – Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 2 do Zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego);
c) dzieci spoza obwodu – Podanie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie (zał. nr 3 do Zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego);

14. W przypadku podjęcia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko w innej szkole rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (zał. nr 1)

Dla dzieci z obwodu:

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 2)

Dla dzieci spoza obwodu:

Podanie o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 3)