Rekrutacja do I klasy

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W CIESZANOWIE NA ROK  SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996 ze zm.);
  • Statut Szkoły Podstawowej w Cieszanowie

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się dzieci:
a) urodzone w 2012r., które realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
b) urodzone w 2013 r., na podstawie decyzji dyrektora szkoły o wcześniejszym przyjęciu do szkoły.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor na podstawie wniosku rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi. Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego oddziału.

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

8. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę:
a) liczebność oddziałów – do 25 uczniów,
b) rok i miesiąc urodzenia dziecka;
c) inne wskazania.

9. Liczbę oddziałów ustala organ prowadzący szkołę.

10. Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu:
a) zapisy dzieci do klasy pierwszej – od 04.03.2019r. do 22.03.2019r.
b) weryfikacja kart przez komisję rekrutacyjną – od 22.03.2019r. do 25.03.2019r.
c) podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych – do 01.04.2019 r.
d) ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 31 sierpnia 2019 r.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym Szkoły Podstawowej w Cieszanowie. Szczegółowych informacji na temat wyników rekrutacji można również uzyskać w sekretariacie szkoły.

12. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania wyników postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

14. Wymagana dokumentacja:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Cieszanowie – Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (zał. nr 1 do Zasad rekrutacji do klasy pierwszej);
b) dzieci spoza obwodu – Podanie o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej w Cieszanowie (zał. nr 2 do Zasad rekrutacji do klasy pierwszej);
c) wniosek o wcześniejsze przyjęcie do szkoły dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym (zał. nr 3 do Zasad rekrutacji do klasy pierwszej).

15. W przypadku podjęcia nauki w klasie pierwszej przez dziecko w innej szkole rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

Dla dzieci z obwodu:

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (zał. nr 1)

Dla dzieci spoza obwodu:

Podanie o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (zał. nr 2)

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym (zał. nr 3)