Szkolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szanowni Państwo,
na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazujemy zaproszenie na webinar. Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców dzieci z klas 1-3.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow

Linki do webinarów:

spotkanie w dniu 17.10.2023 r. – godzina 17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU3NzdiMDYtY2Q1ZS00NWZlLWJlMGMtNTFiM2YyZmVmN2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d 

spotkanie w dniu 19.10.2023 r. – godzina 09:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAwZTJjM2YtNjc0Ny00MTM0LTgyMjYtZmQzNjk1YTQ1Mzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d