WAŻNA INFORMACJA.

Szanowni Państwo prosimy zapoznać się z poniższymi wytycznymi.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekażmy dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 • Przyprowadzamy do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosujemy się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierzmy temperaturę jego ciała.
 • Zaopatrzmy dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonkę nosa i ust podczas pokonywania drogi do placówki.
 • Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśniamy dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek.
 • Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania i sami tak także postępujemy.