Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
rok szkolny 2019/2020

  • Przewodnicząca – Joanna Makuch
  • Z-ca przewodniczącej – Jacek Zając
  • Sekretarz – Barbara Ważna
  • Skarbnik – Monika Chmiel
  • Członek – Stanisław Staroń

Regulamin Rady Rodziców 2019