Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w budynku przy ulicy Mickiewicza  i  Sobieskiego.

Poniedziałek   7.50 – 9.50
10.50 – 11.10
8.45 – 11.45
Wtorek   8.55 – 12.35
10.20 – 13.05
Środa   7.50 – 12.50

Czwartek   7.50 – 12.30
7.30 – 12.05
Piątek   7.50 – 10.50 9.35 – 11.35

Biblioteka szkolna oferuje:

  • różnorodne źródła wiedzy
  • bogaty wybór literatury dziecięcej i lektur szkolnych
  • pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów

Biblioteka szkolna organizuje:

  • konkursy czytelnicze
  • gazetki ścienne
  • zajęcia z edukacji czytelniczej

 

Pracownicy biblioteki

  • mgr Edyta Jakubiec
  • mgr Łukasz Wolanin

Biblioteka stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Zbiory naszej biblioteki to około 6 tysięcy książek. Zdecydowana większość z nich to lektury szkolne, bajki i opowiadania dla najmłodszych. Spośród pozostałych na uwagę zasługuje bogaty księgozbiór podręczny składający się z wielu encyklopedii, słowników i leksykonów.

Corocznie sporządzany jest plan pracy biblioteki, a dwa razy w roku sprawozdania z jej działalności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Księgozbiór biblioteczny ustawiony jest na półkach według podstawowych działów UKD. Stosowany jest  wolny dostęp do półek.

Praca pedagogiczna biblioteki polega przede wszystkim na:
1. Udostępnianiu księgozbioru.

2. Kształtowaniu zainteresowań czytelniczych ucznia, oraz podnoszenie ogólnej kultury osobistej:
– kierowanie lekturą czytelników
– zapewnienie pomocy uczniom w przygotowaniu się do konkursów, uroczystości szkolnych
– zachęcanie do lektury uczniów stroniących od książki
– praca z czytelnikiem

3. Rozwijaniu zainteresowań literaturą popularno naukową:
– wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego
– wyszukiwanie książek na określony temat

4. Inspirowaniu czytelnictwa w szkole:
– informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach
– redagowanie okolicznościowych gazetek
– przeprowadzanie konkursów
– realizacja ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna”

5. Współpracy z gronem pedagogicznym:
– informowanie o ofertach wydawniczych
– wyszukiwanie i udostępnianie, nauczycielom i uczniom materiałów do przeprowadzania lekcji, apeli, konkursów i innych imprez na terenie szkoły
– stała współpraca z pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim i kołami zainteresowań

6. Doskonaleniu zawodowemu i podnoszeniu kwalifikacji

7. Stałej współpracy z bibliotekami szkolnymi na terenie gminy Cieszanów i  Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie.

Gromadzenie zbiorów
1. Zakup książek w porozumieniu z dyrekcją i gronem pedagogicznym  .
2. Poszukiwanie sponsorów.
3. Przyjmowanie darów.

Dodatkowe czynności pracowników biblioteki.
1. Doraźne opieki nad uczniami.
2. Pełnienie dyżurów w czasie przerw w budynku szkoły oraz między budynkami.

Rola biblioteki w społeczności szkolnej i lokalnej
Współczesna biblioteka szkolna nie tylko dostarcza wiedzy, jest źródłem informacji, ale też małym szkolnym centrum kultury. Aktywizowanie uczniów, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa  w kulturze to również zadania biblioteki. Inicjowanie działań kulturalnych na terenie szkoły i miasta, angażowanie w te działania uczniów i rodziców sprawia, że przed tą instytucją stają nowe wyzwania, którym musi się sprostać.

Biblioteka szkolna ma również swoją rolę do odegrania w doskonaleniu i podnoszeniu jakości pracy szkoły, a tym samym jakości edukacji.

Zakupiono lektury szkolne i wzbogacono księgozbiór podręczny Szkoły Podstawowej im. płk B. Wysłouchowej

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI