Biblioteka

Rok szkolny 2023/2024

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w budynku przy ulicy Mickiewicza i Sobieskiego

Poniedziałek   8:45 – 8:55
  9:40 – 9:50
10:40 – 11:35
7:30 – 8:00
Wtorek   8:45 – 11:50
 10:30 – 12:30
Środa   8:00 – 12:35
   7:30 – 8:30
Czwartek   8:00 – 11:35 
 8:00 – 8:30
 9:30 – 11:30
Piątek   10:35 – 13:40  7:30 – 11:30

Biblioteka szkolna oferuje:

  • różnorodne źródła wiedzy
  • bogaty wybór literatury dziecięcej i lektur szkolnych
  • pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów

Biblioteka szkolna organizuje:

  • konkursy czytelnicze
  • gazetki ścienne
  • zajęcia z edukacji czytelniczej

 

Pracownicy biblioteki

  • mgr Edyta Jakubiec
  • mgr Łukasz Wolanin

Biblioteka stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Zbiory naszej biblioteki to około 6 tysięcy książek. Zdecydowana większość z nich to lektury szkolne, bajki i opowiadania dla najmłodszych. Spośród pozostałych na uwagę zasługuje bogaty księgozbiór podręczny składający się z wielu encyklopedii, słowników i leksykonów.

Corocznie sporządzany jest plan pracy biblioteki, a dwa razy w roku sprawozdania z jej działalności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Księgozbiór biblioteczny ustawiony jest na półkach według podstawowych działów UKD. Stosowany jest  wolny dostęp do półek.

Praca pedagogiczna biblioteki polega przede wszystkim na:
1. Udostępnianiu księgozbioru.

2. Kształtowaniu zainteresowań czytelniczych ucznia, oraz podnoszenie ogólnej kultury osobistej:
– kierowanie lekturą czytelników
– zapewnienie pomocy uczniom w przygotowaniu się do konkursów, uroczystości szkolnych
– zachęcanie do lektury uczniów stroniących od książki
– praca z czytelnikiem

3. Rozwijaniu zainteresowań literaturą popularno naukową:
– wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego
– wyszukiwanie książek na określony temat

4. Inspirowaniu czytelnictwa w szkole:
– informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach
– redagowanie okolicznościowych gazetek
– przeprowadzanie konkursów
– realizacja ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna”

5. Współpracy z gronem pedagogicznym:
– informowanie o ofertach wydawniczych
– wyszukiwanie i udostępnianie, nauczycielom i uczniom materiałów do przeprowadzania lekcji, apeli, konkursów i innych imprez na terenie szkoły
– stała współpraca z pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim i kołami zainteresowań

6. Doskonaleniu zawodowemu i podnoszeniu kwalifikacji

7. Stałej współpracy z bibliotekami szkolnymi na terenie gminy Cieszanów i  Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie.

Gromadzenie zbiorów
1. Zakup książek w porozumieniu z dyrekcją i gronem pedagogicznym  .
2. Poszukiwanie sponsorów.
3. Przyjmowanie darów.

Dodatkowe czynności pracowników biblioteki.
1. Doraźne opieki nad uczniami.
2. Pełnienie dyżurów w czasie przerw w budynku szkoły oraz między budynkami.

Rola biblioteki w społeczności szkolnej i lokalnej
Współczesna biblioteka szkolna nie tylko dostarcza wiedzy, jest źródłem informacji, ale też małym szkolnym centrum kultury. Aktywizowanie uczniów, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa  w kulturze to również zadania biblioteki. Inicjowanie działań kulturalnych na terenie szkoły i miasta, angażowanie w te działania uczniów i rodziców sprawia, że przed tą instytucją stają nowe wyzwania, którym musi się sprostać.

Biblioteka szkolna ma również swoją rolę do odegrania w doskonaleniu i podnoszeniu jakości pracy szkoły, a tym samym jakości edukacji.

Zakupiono lektury szkolne i wzbogacono księgozbiór podręczny Szkoły Podstawowej im. płk B. Wysłouchowej

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI