Świetlica

Świetlica w szkole funkcjonuje w I etapie w godz. 6:45 – 7:30 oraz 11:30 – 15.30, w II etapie 12.30 – 15.00. Opieka jest realizowana przez nauczycieli w ramach godzin etatowych.

CELE I ZADANIA REALIZOWANE  W ŚWIETLICY:

1.      Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
2.      Realizacja planu pracy świetlicy w kilku grupach wychowawczych.
3.      Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki  własnej.
4.      Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
5.      Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie  zajęć w tym zakresie.
6.      Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
7.      Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
8.      Rozwijanie i uczenie samodzielności.
9.      Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
10.  Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami w środowisku.

RODZAJE  ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH: 

 • zajęcia plastyczne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • gry dydaktyczne,
 • zabawy rozwijające koncentrację,
 • układanki,
 • zajęcia integracyjne,
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową,
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę i myślenie, orientację zmysłową, przestrzenną i kierunkową,
 • zabawy ćwiczące sprawność manualną,
 • zabawy z chustą,
 • zabawy z zakresu pedagogiki zabawy,
 • programy i filmy edukacyjne,
 • zabawy wprowadzające odprężenie i relaks,
 • rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • czytanie literatury dziecięcej.