Rezerwa Oświatowa 2021

Rezerwa Oświatowa stanowi instrument finansowania zadań oświatowych, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków dla szkół i samorządów.
Pula rezerwy oświatowej jest kwotą zmienną, ustalaną corocznie przez ustawę budżetową w oparciu o potrzeby samorządów w okresie wprowadzania reformy systemu oświaty. Szkoła Podstawowa w Cieszanowie we współpracy z Gminą Cieszanów wnioskowała w 2021 r. i uzyskała  pełną kwotę dotacji ( tj. 75 000zł) by doposażyć szkolne pracownie przyrodnicze.

Dofinansowanie objęło zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z biologii, geografii, chemii i fizyki.

Dzięki zakupionym z tej dotacji pomocom edukacyjnym nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę swoim uczniom. Zważywszy na zawartość merytoryczną pomocy, wspierają one codzienną pracę pedagogów. Niektóre z nich posiadają także gotowe scenariusze lekcyjne i karty pracy dla uczniów, pozwalające nauczycielowi na prowadzenie gotowych, ukierunkowanych tematycznie zajęć.

Właściwie dobrane pomoce dydaktyczne swoją specyfikę wpływają na zaangażowanie uczniów oraz na relacje uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń.

To wszystko przekłada się na wyniki uczniów. Co za tym idzie cieszy całą społeczność szkoły.